English | Cymraeg

TeenTech Live Logo

Gaerdydd

Rhaglen gyffrous pedair wythnos o sesiynau TeenTech City Yfory a sesiynau a digwyddiadau Arloesi ar gyfer plant 8 – 19 oed!

1 Mawrth yw’r wythnos dechrau

Ymunwch â’n briff i athrawon a’n sesiwn holi ac ateb ar xxxxxxx am 4pm

Gyda chefnogaeth Prifysgol Caerdydd yng Nghaerdydd

TeenTech Cardiff Sponsors
TeenTech Live across screens

Mae TeenTech Live yn dod â’r byd cyffrous gwyddoniaeth a thechnoleg i’ch ysgol neu cartref.

Mae ein sesiynau rhyngweithiol yn cael eu cynnal gan ohebwyr gwyddoniaeth a thechnoleg enwog, ac maent yn ddifyr, yn ysgogol ac yn rhoi cyd-destun go iawn i ddysgu, gan helpu pobl ifanc i ddeall mwy am yrfaoedd a’r ffordd y mae technoleg gyffrous newydd yn llywio pob agwedd ar ein bywydau.

Mae TeenTech Live yn cyflawni meincnodau Gatsby ac wedi’i ganmol yn fawr gan athrawon, rhieni a disgyblion.

Mae ein sesiynau rhithwir yn parhau am awr ac yna mae gan ddisgyblion yr opsiwn i weithio ar heriau byr neu brosiectau a chymryd rhan mewn sesiwn adborth ddilynol gydag arbenigwyr diwydiannol. Mae gennym sesiynau sy’n addas i bob oedran, diddordeb a gallu.

Ymunwch â ni am sesiwn Briffio i Athrawon a Holi ac Ateb ar ddiwedd mis Ionawr 2021, cyn i’r sesiynau Arloesedd TeenTech Live a Dinas Yfory TeenTech Live ddechrau’r wythnos 1 Mawrth 2021. Dych chi’n gallu cofrestru ar gyfer y sesiynau hyn (gan gynnws y sesiwn Briffio i Athrawon) isod.

ARLOESEDD TEENTECH LIVE

I ddisgyblion rhwng 11-19 oed

TeenTech Innovation sessions bring the digital, scientific and engineering world to life for students aged 11-19.

Mae sesiynau Arloesedd TeenTech yn rhoi bod i’r byd gwyddonol a pheirianneg i ddisgyblion rhwng 11-19 oed.

Maent yn canolbwyntio ar gyfleoedd o fewn sector penodol gyda mewnbwn gan gyflogwyr lleol a chenedlaethol. Disgyblion sydd wedi awgrymu’r pynciau, ac rydym wedi cynllunio sesiynau ar gyfer Caerdydd, gan gynnwys Dylunio Gemau, Dyfodol Cerddoriaeth, Rhyngrwyd y Pethau, Gofod a Roboteg!

Wedi’i arwain gan ohebwyr technoleg profiadol, mae disgyblion yn deall mwy am gyfleoedd sy’n codi, gwahanol bwyntiau mynediad, y sgiliau technegol a phersonol fydd yn mynd â nhw ymhellach.

DINAS YFORY TEENTECH LIVE

I ddisgyblion rhwng 8-13 oed

Mae TeenTech City of Tomorrow yn gwahodd pobl ifanc rhwng 8-13 I ddylunio syniadau ar gyfer Dinas Yfory fwy diogel, clyfar a charedig, gan amlygu gyrfaoedd yn y ddinas gysylltiedig a chodi ymwybyddiaeth o nodau cynaliadwyedd a dinasyddiaeth byd-eang.

Mae disgyblion yn ystyried sut mae meysydd ffisegol (cartref, iechyd, addysg, chwaraeon, adloniant, masnach) yn gallu cynnig profiad gwell i bawb a sut gallen nhw chwarae rhan yn ninasoedd cynhwysol sy’n gydgysylltiedig yn ddigidol yn y dyfodol.

Mae’r pwyslais ar feddwl creadigol beiddgar gydag adborth byw gan gyflogwyr lleol a chenedlaethol.

Cynhelir TeenTech Live yng Nghaerdydd am 4 wythnos, gan orffen gydag arddangosfa sy’n dathlu gwaith caled eich disgyblion drwy eu prosiectau!

Cofrestrwch nawr ar gyfer Sesiynau TeenTech Live


  teacher registering on behalf of a school/Athro sy’n cofrestru ar ran ysgolparent registering on behalf of a student/Rhiant sy’n cofrestru ar ran disgyblstudent (aged 16 or above)/Disgybl (o leiaf 16 oed)company or organisation wanting to work with TeenTech/Cwmni neu sefydliad sy eisiau gweithio gyda TeenTechTeenTech Awards participant/Cyfranogwr Gwobrau TeenTechother/Arall

  Session Registration/Cofrestru sesiwn

  Once you have registered for these sessions, please do make sure you've booked the time in your diary/school calendar to take part in these sessions...
  Ar ôl i chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiynau hyn, gwneuwch yn siŵr eich bod chi archebu amser yn eich dyddiadur / yn y calendr eich ysgol i gymryd rhan...

  Would you like to attend our Teacher Briefing and Q&A session? (End of January 2021, date/time TBA)
  Hoffech chi’n mynychu ein sesiwn Briffio i Athrawon a Holi ac Ateb (dechrau mis Chwefror 2021, dyddiad ac amser i gael ei gadarnhau)

  yes/hoffwnno/na hoffwn

  Which TeenTech Live Innovation sessions would you like to register for? You can sign up for as many as you like.
  Pa sesiwn Arloesedd TeenTech Live hoffech chi gofrestru ar eu cyfer? Dych chi’n gallu dewis cymaint ag y dymunwch.

  For students aged 11-19. Innovation sessions will be broadcast live on Wednesdays and Fridays at 10:00am each week (lasting one hour). If you can't join us live, that's okay! You can still register and submit questions for our experts ahead of time. The sessions will be available online for 5 days following their broadcast. Feedback sessions for the Wednesday sessions will be held the following Wednesday at 11:30am, and Feedback sessions for the Friday sessions will be held the following Thursday at 10:00am.
  i disgyblion 11-19 oed. Bydd Sesiynau Arloesedd yn darlledu’n fyw dydd Mercher a dydd Gwener am 10:00am bob wythnos (yn para am awr). Os dych chi ddim yn gallu ymunwch â ni yn fyw, mae hynny’n iawn! Dych chi’n gallu cofrestru beth bynnag a chyflwyno cwestiynau i’n harbenygwyr o flaen amser. Bydd y sesiynau ar gael am 5 diwrnod ar ôl eu darllediad. Bydd y sesiynau adborth am y sesiynau dydd Mercher yn digwydd ddydd Mercher canlynol am 11:30am, ac y sesiynau adborth am y sesiynau dydd Gwener ddydd Iau am 10:00am.

  Which TeenTech Live City of Tomorrow sessions would you like to register for? You only need to sign up for one TeenTech Live City of Tomorrow session.
  Pa sesiwn Dinas Yfory TeenTech Live hoffech chi gofrestru ar eu cyfer? Dim ond un sydd angen i chi gofrestru.

  For students aged 8-13. TeenTech City of Tomorrow sessions will be broadcast live on Tuesdays at 10:00am each week (lasting one hour). If you can't join us live, that's okay! You can still register and submit questions for our experts ahead of time. The sessions will be available online for 5 days following their broadcast. Feedback sessions will be held on Friday at 10:00am the following week.
  i disgyblion 8-13 oed. Bydd Sesiynau Dinas Yfory yn darlledu’n fyw dydd Mawrth bob wythnos (yn para am awr). Os dych chi ddim yn gallu ymunwch â ni yn fyw, mae hynny’n iawn! Dych chi’n gallu cofrestru beth bynnag a chyflwyno cwestiynau i’n harbenygwyr o flaen amser. Bydd y sesiynau ar gael am 5 diwrnod ar ôl eu darllediad. Bydd sesiynau adborth ddydd Gwener wythnos canlynol am 10:00am.

  Information submitted on this form will be stored for 5 years and used to inform you about the TeenTech City of Tomorrow Live/TeenTech Innovation Live sessions and the TeenTech Awards programme. I agree to this and to the TeenTech terms and conditions. I understand that all materials are the copyright of TeenTech CIC and provided for my personal use with my children (parents/carers) or my school (teachers) only. I recognise that the TeenTech CIC owns certain intellectual property rights (the TeenTech IP) which includes the City of Tomorrow and TeenTech Awards concept, materials, literature, techniques and know-how.

  If you would like us to keep in touch with details of all TeenTech events and opportunities, please tick the following box:

  Information submitted on this form will be stored for 5 years and used to inform you about the TeenTech City of Tomorrow Live/TeenTech Innovation Live sessions and the TeenTech Awards programme. We will not use your details for any other purpose, nor will we sell or share them with any third party.

  If you wish to be informed of other TeenTech events and initiatives please tick this box:

  For further details please see our privacy policy.

  Os oes cwestiwnau gyda chi, neu os hoffech chi gael mwy o wybodaeth cyn i chi gofrestru am sesiynau, anfon e-bost at dani.longhurst@teentech.com.

  TeenTech Live offers:

  • An exciting range of sessions which resonate with young people from animation to the future of music, space exploration to the future of transport, food sustainability to ethical fashion, smart homes to smart cities.
  • Opportunities to connect with people working at all levels of engineering and technology.
  • Opportunities to develop skills which students, as well as industry, recognize as key to their future.
  • Ways to enrich lessons in science, computing, maths, animation, web design, design and technology.
  • A safe, interactive platform.
  • Cross-curricular learning.
  • Flexibility – sessions work well whether students are in school or working from home.
  • A valuable network of industry contacts.

   

  Effaith:

  • Tyfodd nifer y disgyblion sy’n dweud eu bod yn ymddiddori’n fawr neu i ryw raddau mewn gyrfa ym maes Dylunio, Technoleg a Pheirianneg o 55% i 86%
  • Tyfodd nifer y disgyblion sy’n dweud eu bod yn teimlo y gallen nhw ddilyn gyrfa yn y meysydd hynny o 61% i 80%

  What Our Parents and Teachers Say…

  Mae’r cynnig rhithwir hwn yn for anhygoel, wedi cael ei ystyried yn for dda, a mae’n cael ei wneud yn ddi-dor. Syniad mor wych, byddaf i’n rhannu ar Facebook ac i’m holl ffrindiau i’w plant gymryd rhan dros yr wythnosau nesaf. Mae’r wythnosau diwethaf wedi bod yn heriol wrth geisio gweithio ac addysg gartref, ac mewn gwirionedd daeth y prosiect hwn â fy mhlant fy hun yn agosach at ei gilydd.

  Dawn Helsby

  Rheolwr Cyflogadwyedd Myfyrwyr, Coleg Gogledd Swydd Warwick a De Swydd Gaerlŷr

  Dim ond eisiau dweud, fel rhiant yn gwylio’r holl sesiynau hyn, y dylech chi i gyd fod yn falch iawn ohonoch chi’ch hun! Maen nhw’n greadigol, yn feddylgar, yn ddoniol, yn ddifyr a maen nhw’n dangos llawer o sgil. Da iawn bawb, a diolch i TeenTech am wythnos anhygoel arall.

  Rhiant

  What Our Students Say…

  I have enjoyed this week so much! It has been exciting and I adored it! I learnt so much about sound and it was an incredible opportunity.

  Student

  They have been an amazing experience and I have definitely had a deeper dive into the world of tech. I have understood that it’s not all about code, there’s so much more to it.

  Student

  At the start of the week, I had a passion to be a game designer but I didn’t think I could do it. TeenTech has helped me develop my skills and helped me create a game that I enjoy. Thank You.

  Student

  I have enjoyed the sense and the atmosphere of collaboration between industry experts, TeenTech’s presenter, Ali Maggs and the bright ideas shared to everyone by the teens. These lessons have been very informative and have made me think outside the box for new innovations and ideas

  Student

  A special thankyou to…

  Alton School

  Channing School

  Stephen Perse Foundation

  …for generously donating their TeenTech Awards prize money to help fund these sessions!